Search results

  1. T

    Về sử dụng phần mềm thanh quyết toán

    Vừa rồi em có mua một bản mềm thanh quyết toán khi sử dụng em thấy có một vài vấn đề sau: Khi nhập một mã công việc mới trong Danh mục công việc xong thì phần mềm tự nhảy nên đầu trang rất bất tiện khi sử dụng. Nếu khi đánh một mã xong mà con trỏ tự động nhảy xuống ô dưới thì không cần dùng...
Top