Recent Activity

Activity stream for all registered members at Nghiệm thu thanh toán, hợp đồng xây dựng, thanh toán khối lượng hoàn thành.

  1. nguyentheanh posted a new thread.

    Biên bản nghiệm thu để tên những ai thì tất cả đều phải ký chính vào biên bản hay chỉ ký đại diện?

    Có người hỏi là biên bản nghiệm thu để tên những ai thì tất cả đều phải ký chính vào biên bản hay chỉ 1 người đại diện? Nhưng đọc văn...

    Forum: Giám sát, nghiệm thu chất lượng và khối lượng

    Nov 12, 2018 at 11:26 PM
Loading...