Nghiệm thu thanh toán, hợp đồng xây dựng, thanh toán khối lượng hoàn thành - Error