50 chức danh công việc xây dựng Anh - Việt

Discussion in 'Hồ sơ nghiệm thu, hoàn thành công trình' started by nguyentheanh, Sep 13, 2017.

Lượt xem: 624

 1. nguyentheanh

  nguyentheanh Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2013
  Messages:
  188
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  18
  Quantity Surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Kỹ sư QS, Kỹ sư Khối lượng, gọi luôn là Quantity Surveyor (không dịch)

  Estimator /´esti¸meitə/: Dự toán viên, cán bộ dự toán

  Owner /’ounə/: Chủ đầu tư, Chủ công trình, Chủ nhà

  Contracting officer: Cán bộ quản lý hợp đồng

  Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: Đại diện chủ đầu tư

  Contracting officer’s representative: Đại diện tổ quản lý hợp đồng

  Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

  Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

  Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Cán bộ giám sát

  Site manager /sait ‘mæniʤə/: Chỉ huy trưởng công trường, Chỉ huy trưởng

  Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường trú

  Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh an toàn lao động và môi trường.

  Quality Engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư đảm bảo chất lượng

  Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

  Chief of construction group: đội trưởng

  Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

  Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

  Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng

  Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng dân dụng

  Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

  Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử lý nước

  Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp nước

  Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

  Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

  Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

  Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát viên

  Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phát thảo

  Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

  Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

  Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

  Worker /’wə:kə/: Công nhân

  Mate /meit/: Thợ phụ

  Apprentice /ə’prentis/: Người học việc

  Laborer: Lao động phổ thông

  Skilled workman: Thợ lành nghề

  Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/: Thợ hồ, thợ nề

  Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ (thợ trát)

  Carpenter /’kɑ:pintə/: Thợ mộc sàn nhà, coffa, thợ làm đồ gỗ

  Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

  Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

  Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

  Steel-fixer: Thợ sắt (cốt thép)

  Welder /weld/: Thợ hàn

  Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

  Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

  Main contractor: Nhà thầu chính

  Sub-contractor: Nhà thầu phụ
   

Share This Page