Phần mềm Quyết toán khối lượng theo Hợp đồng giải quyết vấn đề gì?

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Kể từ khi Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ ra đời thực hiện phân cấp mạnh, giao quyền cho chủ đầu tư. Trong đó có việc thanh quyết toán công trình. Nghị định 99/2007/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 112/2009/NĐ-CP, nhưng nhiều công trình thực hiện theo NĐ 99/2007 vẫn chưa quyết toán xong.

Căn cứ Nghị định 99 nói trên ngày 02/11/2007, Bộ Tài chính có Thông tư số 130/2007/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tại mục 1.6.3. Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nước của Thông tư số 130/2007/TT-BTC có quy định:
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước căn cứ vào các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng (số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và các điều kiện thanh toán) và giá trị từng lần thanh toán để thanh toán cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, Dự toán các loại công việc, chất lượng công trình, Kho bạc nhà nước không chịu trách nhiệm về các vấn đề này. Kho bạc nhà nước căn cứ vào hồ sơ thanh toán và thực hiện thanh toán theo hợp đồng.

Điều này là đúng đắn và sáng suốt của những nhà soạn thảo NĐ99 và các thông tư hướng dẫn kèm theo. Nhưng nhiều Chủ đầu tư, hoặc tư vấn điều hành dự án và đơn vị thi công không nghiên cứu kỹ Nghị định và các Thông tư hướng dẫn có liên quan để thấy trách nhiệm của mình, mà chỉ nghĩ giản đơn là Kho bạc giảm thủ tục thanh toán vốn đầu tư.

Hiện nay việc thực hiện thanh quyết toán khối lượng hoàn thành theo hướng dẫn của Thông tư số 86/2011/TT-BXD ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính, Thông tư số 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Rất nhiều công trình trong thời điểm này chỉ đem nguyên khối lượng theo biểu giá hợp đồng vào phụ lục 03a để thanh toán cho dù với bất cứ hình thức hợp đồng nào.

Dẫn đến tồn tại là, thanh toán xong rồi, những người có liên quan, các nhà thầu đã rời sang nơi khác. Có những người, những công ty, những đối tác cần thiết cho việc làm hồ sơ quyết toán có thể sẽ không gặp lại được nữa, giờ phải làm quyết toán - một sự khó khăn, bế tắc đặt lên vai chủ đầu tư, giải quyết sao mớ hồ sơ như mớ bòng bong này?

Phần mềm lập giá dự thầu và thanh quyết toán công trình GXD (gọi tắt là Quyết toán GXD) ra đời với mục tiêu:
1. Các dự án xây dựng công trình đang thực hiện, sắp thực hiện sử dụng Quyết toán GXD sẽ có bộ sơ thanh quyết toán, hoàn công theo chuẩn mực, gọn gàng ngay từ đầu
2. Việc tính toán thanh toán các giai đoạn theo đúng quy định, hướng dẫn - giảm thiểu việc phải làm đi làm lại hồ sơ, ách tắc khâu thanh toán. Việc bảo vệ giải trình trước các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị kiểm toán của nhà thầu trở nên đơn giản và thuận lợi hơn.
3. Giúp giải quyết lượng hồ sơ tồn đọng của các công trình đang đau đầu về vấn đề quyết toán.

Không chỉ giải quyết hồ sơ tồn đọng, với các công trình mới, Quyết toán GXD sẽ giúp cho việc lập hồ sơ quyết toán của đơn vị thi công trình chủ đầu tư, chủ đầu tư kiểm tra một cách dễ dàng sau đó mới đề nghị Kho Bạc thanh toán. Không vấp phải vấn đề nêu ở trên nữa.

Quyết toán khối lượng theo các giai đoạn, người chưa biết sẽ được định hướng rõ ràng công việc khi sử dụng Quyết toán GXD - chưa bao giờ công việc này lại thuận lợi và theo quy trình và các mẫu biểu chuẩn như vậy.

Bên cạnh phần mềm, khóa đào tạo Chuyên môn làm công việc quyết toán công trình + Phần mềm GXD + Excel phục vụ công việc thanh quyết toán công trình cũng được thiết kế công phu để đào tạo cho các đồng nghiệp có nhu cầu. Học đề hiểu về hợp đồng, thanh quyết toán một cách sâu sắc và làm việc tốt.
 
Top