Quản lý dự án là quản những gì? các kỹ sư Quản lý dự án và Tư vấn giám sát tham khảo

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Quản lý dự án là quản lý những gì? Xin chia sẻ các nội dung quản lý kết hợp PMP của PMI và hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về đầu tư xây dựng. Các kỹ sư Quản lý dự án và Tư vấn giám sát tham khảo và phát triển thêm nhé.

1. Quản lý thống nhất các hạng mục
- Xây dựng kế hoạch dự án
- Thực thi kế hoạch dự án
- Kiểm soát những thay đổi
Tại Việt Nam để quản lý dự án xây dựng bạn phải dựa vào Luật Xây Dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59... và nhiều văn bản luật khác nhau về Đầu tư, Xây dựng... để xây dựng kế hoạch dự án, thực thi kế hoạch dự án và kiểm soát những thay đổi. Ví dụ: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP để kiểm soát sự thay đổi về: Điều chỉnh Tổng mức đầu tư, Thẩm định và phê duyệt TMĐT điều chỉnh...

2. Quản lý quy mô
- Khởi đầu
- Lập kế hoạch quy mô
- Xác định quy mô
- Kiểm định quy mô dự án
- Kiểm soát sự thay đổi quy mô
Ở Việt Nam tại thời điểm hiện hành, để quản lý quy mô dự án xây dựng bạn dựa vào Luật Xây Dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP + 42/2017/NĐ-CP... xem phục lục về phân loại, quy mô dự án các nội dung liên quan.

3. Quản lý thời gian (tiến độ)
- Xác định các hoạt động
- Trình tự các hoạt động
- Ước tính thời gian của các hoạt động
- Xây dựng tiến độ
- Kiểm soát tiến độ

> Quản lý tiến độ được nêu tại Điều 67. Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng của Luật Xây dựng số 50 và rải rác tại các điều khoản khác của Luật + các Nghị định, Thông tư có liên quan (quy định về đảm bảo tiến độ).
> Để quản lý được tiến độ bạn phải học thêm các kiến thức về Tiến độ, quản lý và theo dõi tiến độ bằng các phần mềm Tiến độ như Microsoft Project. Bạn nên tham dự khóa học Microsoft Project quản lý tiến độ tại GXD, đây là khóa học tốt nhất, có đủ cả yếu tố kinh tế, kỹ thuật và kinh nghiệm. (alo Ms Thu An 0974 889 500).

4. Quản lý chi phí
- Lập kế hoạch nguồn lực cần sử dụng cho dự án
- Ước tính chi phí
- Lập Tổng mức đầu tư, dự toán chi phí (ngân sách chi phí)
- Kiểm soát chi phí
> Các dự án tại Việt Nam, nhất là dự án vốn Nhà nước bạn sử dụng: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng: 09/2019/TT-BXD, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/2019/TT-BXD... để xác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
> Nghị định số 37/2015/NĐ-CP+Thông tư số 07/2016/TT-BXD, 08/2016/TT-BXD, 09/2016/TT-BXD về hợp đồng xây dựng.
> Thông tư số 08/2016/TT-BTC + Thông tư số 10/2020/TT-BXD + biểu mẫu 08b của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về thanh toán khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán vốn đầu tư.

5. Quản lý chất lượng
- Lập kế hoạch chất lượng
- Bảo đảm chất lượng
- Kiểm soát chất lượng

> Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD + Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD là các tài liệu nòng cốt về quản lý chất lượng. Kết hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Chỉ dẫn kỹ thuật... của dự án.
> Bạn nên tham gia khóa học Quản lý chất lượng công trình GXD dành cho Kỹ sư QA/QC, QS, KCS.

6. Quản lý nhân lực
- Lập kế hoạch tổ chức
- Tuyển dụng nhân viên
- Phát triển nhóm

7. Quản lý thông tin
- Lập kế hoạch thông tin
- Cung cấp thông tin
- Báo cáo kết quả hoạt động
- Hồ sơ kết thúc
Gần đây báo cáo dữ liệu, thông tin về chi phí dự án được nêu ở Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Thông tư số 12/2019/TT-BXD của Bỗ ây dựng.

8. Quản lý rủi ro
- Xác định rủi ro
- Định lượng rủi ro
- Xây dựng kế hoạch xử lý rủi ro
- Kiểm soát kế hoạch xử lý rủi ro

Được quy định tại Điều 51. Rủi ro và bất khả kháng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, cụm từ "rủi ro" trong xây dựng được đề cập rải rác ở nhiều điều khoản trong các văn bản đề cập trong bài này.

9. Quản lý đấu thầu
- Lập kế hoạch đấu thầu
- Lập hồ sơ đấu thầu
- Mời thầu
- Chọn thầu
- Quản lý hợp đồng
- Thanh lý hợp đồng

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH12 + Nghị định số 64/2014/NĐ-CP + Thông tư số 11/2020/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng + các Thông tư số 01, 03, 05... năm 2015, 2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư về đấu thầu.

- Tài liệu theo các lĩnh vực được tập hợp đầy đủ trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD. Luôn cập nhật mới nhất. Chi phí cũng không đắt, hãy trang bị ngay phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD.
- Để quản lý chất lượng công trình thì Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát nên trang bị phần mềm Tư vấn giám sát GXD.
- Để quản lý dự án xây dựng bao gồm cả tiến độ, các công việc từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác vận hành bạn hãy trang bị ngay phần mềm Quản lý dự án GXD.

quan-ly-du-an-la-quan-nhung-gi-phan-mem-quan-ly-du-an-gxd.jpg
 
Top