Quyết toán khối lượng tăng, giảm và phát sinh ngoài hợp đồng, loại hợp đồng trọn gói

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Câu hỏi: Tôi hiện đang làm quyết toán công trình thi công từ tháng 9/2008 đến tháng 7/2009, hợp đồng trọn gói, khi làm quyết toán thì có khối lượng tăng, giảm, có khối lượng ngoài hợp đồng, xin hỏi:
Khối lượng tăng nhà thầu có được tính tiền hay không, khối lượng giảm nhà thầu có bị trừ tiền hay không, trên điều kiện là vẫn thi công đủ hạng mục, thành phần, kích thước cũng như tất cả giữ nguyên theo hồ sơ thiết kế, việc sai khác về khối lượng chỉ là do tư vấn tính sai và chưa tính.

Mời các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm xử lý thấu đáo tình huống trên.
 

hoanggiang0703

New Member
Câu hỏi: Tôi hiện đang làm quyết toán công trình thi công từ tháng 9/2008 đến tháng 7/2009, hợp đồng trọn gói, khi làm quyết toán thì có khối lượng tăng, giảm, có khối lượng ngoài hợp đồng, xin hỏi:
Khối lượng tăng nhà thầu có được tính tiền hay không, khối lượng giảm nhà thầu có bị trừ tiền hay không, trên điều kiện là vẫn thi công đủ hạng mục, thành phần, kích thước cũng như tất cả giữ nguyên theo hồ sơ thiết kế, việc sai khác về khối lượng chỉ là do tư vấn tính sai và chưa tính.

Mời các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm xử lý thấu đáo tình huống trên.

Theo luật đấu thầu điều 48:
Điều 48. Hình thức hợp đồng trọn gói
1. Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói được quy định tại Điều 48 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau:
a) Giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận trong hợp đồng (là những tình huống thực tiễn xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của chủ đầu tư, nhà thầu, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ xuất của chủ đầu tư, nhà thầu, như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận). Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu cho đến khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. Trường hợp bất khả kháng thì thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có);
Đối với hợp đồng theo hình thức trọn gói thuộc gói thầu gồm hai hoặc nhiều phần công việc như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thì trong hợp đồng cần quy định phương thức thanh toán cho từng phần, trong đó quy định cụ thể: trong trường hợp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi không được phê duyệt thì nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; trong trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt thì nhà thầu chỉ được thanh toán cho công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi;
b) Đối với nhà thầu được lựa chọn thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu trừ hình thức chỉ định thầu, việc thanh toán phải căn cứ vào giá hợp đồng và các điều khoản thanh toán nêu trong hợp đồng, không căn cứ theo dự toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá; không căn cứ vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu như vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác.
2. Đối với công việc xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu được chỉ định thầu) hoặc bên mời thầu phát hiện bảng khối lượng công việc bóc tách từ thiết kế chưa chính xác, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế. Đối với công việc xây lắp này, sau khi hợp đồng theo hình thức trọn gói được ký kết, khối lượng công việc thực tế nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu. Việc thanh toán cho nhà thầu được tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp có thất thoát xảy ra (do tính toán sai số lượng, khối lượng công việc) thì cá nhân, tổ chức thuộc chủ đầu tư làm sai có trách nhiệm đền bù và xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, lập dự toán có quy định về việc xử lý đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc thì chủ đầu tư được đền bù theo thỏa thuận trong hợp đồng với nhà thầu tư vấn này.
Theo quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/07/2008 :
3.2.2- Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức "giá hợp đồng trọn gói" (không phân biệt hình thức lựa chọn thầu):
- Đối chiếu các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng công việc hoàn thành, đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng, đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng. Khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng công việc hoàn thành và đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng; thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu.

Theo quy định của pháp luật thì việc thanh toán theo đúng hợp đồng ký kết giữa 2 bên. Tuy nhiên cần đọc kỹ các điều khoản thanh toán trong hợp đồng để đưa ra phương án đúng nhất.
 

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Cảm ơn bạn hoanggiang0703 các nội dung bạn trả lời theo tinh thần Luật đấu thầu (đặc biệt là phần bôi đỏ) là chuẩn; Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến cách mà cơ quan quản lý vốn quyết toán với Chủ đầu tư.
Hơn nữa trong câu hỏi có nội dung "... Khi làm quyết toán thì có khối lượng tăng, giảm và có khối lượng ngoài hợp đồng...". Phải làm rõ khối lượng ngoài hợp đồng:
-> Nếu ngoài khối lượng ký kết trong hợp đồng mà vẫn phù hợp với thiết kế mời thầu thì không thanh toán.
-> Nếu là ngoài yêu cầu HSMT, ngoài thiết kế... thì phải thanh toán cho nhà thầu.

- Về nguyên tắc, với hợp đồng trọn gói việc thanh toán hợp đồng không phụ thuộc vào khối lượng nghiệm thu nhiều hơn hay ít hơn ký kết trong hợp đồng và phải phù hợp với thiết kế. Những khối lượng thực hiện ngoài hợp đồng (tăng, giảm so với thiết kế) được coi là phát sinh (tăng, giảm) phải bổ sung vào hợp đồng.
-Tuy nhiên, theo quy định về thanh, quyết toán vốn đầu tư, với hợp đồng trọn gói khi khối lượng thực hiện ít hơn khối lượng ký kết trong hợp đồng (do tính dự toán sai) thì thanh toán theo khối lượng thực hiện nghiệm thu; trường hợp khối lượng thực hiện tăng hơn khối lượng ký kết trong hợp đồng (do dự toán sai) thì thanh toán bằng khối lượng ký kết trong hợp đồng.
Với nguyên lý như vậy A-B cân nhắc thỏa thuận hợp đồng để thực hiện.
 

Ks.tranngochai

New Member
Cảm ơn bạn hoanggiang0703 các nội dung bạn trả lời theo tinh thần Luật đấu thầu (đặc biệt là phần bôi đỏ) là chuẩn; Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến cách mà cơ quan quản lý vốn quyết toán với Chủ đầu tư.
Hơn nữa trong câu hỏi có nội dung "... Khi làm quyết toán thì có khối lượng tăng, giảm và có khối lượng ngoài hợp đồng...". Phải làm rõ khối lượng ngoài hợp đồng:
-> Nếu ngoài khối lượng ký kết trong hợp đồng mà vẫn phù hợp với thiết kế mời thầu thì không thanh toán.
-> Nếu là ngoài yêu cầu HSMT, ngoài thiết kế... thì phải thanh toán cho nhà thầu.

- Về nguyên tắc, với hợp đồng trọn gói việc thanh toán hợp đồng không phụ thuộc vào khối lượng nghiệm thu nhiều hơn hay ít hơn ký kết trong hợp đồng và phải phù hợp với thiết kế. Những khối lượng thực hiện ngoài hợp đồng (tăng, giảm so với thiết kế) được coi là phát sinh (tăng, giảm) phải bổ sung vào hợp đồng.
-Tuy nhiên, theo quy định về thanh, quyết toán vốn đầu tư, với hợp đồng trọn gói khi khối lượng thực hiện ít hơn khối lượng ký kết trong hợp đồng (do tính dự toán sai) thì thanh toán theo khối lượng thực hiện nghiệm thu; trường hợp khối lượng thực hiện tăng hơn khối lượng ký kết trong hợp đồng (do dự toán sai) thì thanh toán bằng khối lượng ký kết trong hợp đồng.
Với nguyên lý như vậy A-B cân nhắc thỏa thuận hợp đồng để thực hiện.

Căn cứ vào cái gì để thanh toán ngoài HSMT? Có phù hợp tổng mức? Có phải chào thầu lại? Có phải kí hợp đồng lại?
Căn cứ vào đâu để thanh toán ngoài hợp đồng? Trong khi hợp đồng trọn gói thì làm gì có điều khoản điều chỉnh giá trị hợp đồng? Hợp đồng là căn cứ để các bên thanh, quyết toán kí hd trọn gói mà thanh toán phát sinh, vậy tính pháp lý của hd như thế nào?
 

hoanggiang0703

New Member
Căn cứ vào cái gì để thanh toán ngoài HSMT? Có phù hợp tổng mức? Có phải chào thầu lại? Có phải kí hợp đồng lại?
Căn cứ vào đâu để thanh toán ngoài hợp đồng? Trong khi hợp đồng trọn gói thì làm gì có điều khoản điều chỉnh giá trị hợp đồng? Hợp đồng là căn cứ để các bên thanh, quyết toán kí hd trọn gói mà thanh toán phát sinh, vậy tính pháp lý của hd như thế nào?

Việc thanh toán giá trị ngoài hồ sơ mời thầu, ngoài thiết kế về mặt pháp lý cần phải có sự phê duyệt của chủ đầu tư, phải ký phụ lục hợp đồng và được thanh toán. Còn khối lượng trong hợp đồng do dự toán tính sai hay tính thiếu trong phạm vi thiết kế không được thanh toán.
 

moon85

New Member
Câu hỏi: Tôi hiện đang làm quyết toán công trình thi công từ tháng 9/2008 đến tháng 7/2009, hợp đồng trọn gói, khi làm quyết toán thì có khối lượng tăng, giảm, có khối lượng ngoài hợp đồng, xin hỏi:
Khối lượng tăng nhà thầu có được tính tiền hay không, khối lượng giảm nhà thầu có bị trừ tiền hay không, trên điều kiện là vẫn thi công đủ hạng mục, thành phần, kích thước cũng như tất cả giữ nguyên theo hồ sơ thiết kế, việc sai khác về khối lượng chỉ là do tư vấn tính sai và chưa tính.

Mời các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm xử lý thấu đáo tình huống trên.

Theo mình đọc trong Quyết định 56/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thì thấy là:
3.2.6- Thẩm tra các trường hợp phát sinh:
- Trường hợp có hạng mục hoặc nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện thì giảm trừ giá trị tương ứng của hạng mục hoặc nội dung đó theo hợp đồng.
- Trường hợp có khối lượng không thực hiện hoặc khối lượng được nghiệm thu thấp hơn ở bản tính giá hợp đồng thì giảm trừ phần khối lượng không thực hiện (hoặc thấp hơn) nhân (x) với đơn giá tương ứng ghi trong hợp đồng.
- Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng, khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì cộng thêm phần khối lượng phát sinh được nghiệm thu nhân (x) với đơn giá tương ứng ghi trong hợp đồng.
- Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng, khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì cộng thêm phần khối lượng phát sinh được nghiệm thu nhân (x) với đơn giá điều chỉnh do chủ đầu tư phê duyệt theo nguyên tắc điều chỉnh đơn giá khối lượng phát sinh đã ghi trong hợp đồng.
- Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự toán bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh này.
Như vậy là:
- Khối lượng tăng (giảm) trong phạm vi hợp đồng, phù hợp với thiết kế thì vẫn tính tới tăng (giảm) đó mà.
- Khối lượng ngoài phạm vi hợp đồng thì vẫn tính, tuy nhiên phải ký dự toán bổ sung để chủ đàu tư phê duyệt.
Mong mọi người tiếp tục cho ý kiến
 

toinguyen115

New Member
Theo mình đọc trong Quyết định 56/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thì thấy là:
3.2.6- Thẩm tra các trường hợp phát sinh:
- Trường hợp có hạng mục hoặc nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện thì giảm trừ giá trị tương ứng của hạng mục hoặc nội dung đó theo hợp đồng.
- Trường hợp có khối lượng không thực hiện hoặc khối lượng được nghiệm thu thấp hơn ở bản tính giá hợp đồng thì giảm trừ phần khối lượng không thực hiện (hoặc thấp hơn) nhân (x) với đơn giá tương ứng ghi trong hợp đồng.
- Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng, khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì cộng thêm phần khối lượng phát sinh được nghiệm thu nhân (x) với đơn giá tương ứng ghi trong hợp đồng.
- Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng, khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì cộng thêm phần khối lượng phát sinh được nghiệm thu nhân (x) với đơn giá điều chỉnh do chủ đầu tư phê duyệt theo nguyên tắc điều chỉnh đơn giá khối lượng phát sinh đã ghi trong hợp đồng.
- Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự toán bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh này.
Như vậy là:
- Khối lượng tăng (giảm) trong phạm vi hợp đồng, phù hợp với thiết kế thì vẫn tính tới tăng (giảm) đó mà.
- Khối lượng ngoài phạm vi hợp đồng thì vẫn tính, tuy nhiên phải ký dự toán bổ sung để chủ đàu tư phê duyệt.
Mong mọi người tiếp tục cho ý kiến
bạn kia hỏi về hợp đồng trọn gói chứ đâu phải HĐ ĐIều chỉnh giá, hay hợp đồng đơn giá cố định đâu.
Còn trong trường hợp bạn nêu thì sử dụng trong hợp đồng điều chỉnh giá, với công trình thuộc vốn đầu tư mang tính chất Vốn ngân sách nhà nước thì CĐT sẽ dựa trên căn cứ báo cáo kiểm tra của bộ phận cấp trên duyệt giá rồi mới làm quyết đinh chứ ko làm quyết định được ngay đâu, ông chủ đầu tư mà làm quyết đinh duyệt giá luôn thì chắc khó "giữ ghế".
Minh có ý kiến đôi chút, có gì chưa đúng mong moi người chỉ bảo thêm, minh cũng đang làm Quyết toán 1 gói VNSNN CĐT thì cái gi cũng ký ngay, nhưng lấy được tiền hay chưa thi còn phụ thuộc vào cơ quan cấp trên, ( nguồn vốn cấp trên hỗ trợ ) Haizzz chạy 1 tháng rồi mà ký lại 2 lần rôi, mong lần này lấy được tiền về Sếp còn yêu .#11
 

traihungyen

New Member
Cảm ơn bạn hoanggiang0703 các nội dung bạn trả lời theo tinh thần Luật đấu thầu (đặc biệt là phần bôi đỏ) là chuẩn; Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến cách mà cơ quan quản lý vốn quyết toán với Chủ đầu tư.
Hơn nữa trong câu hỏi có nội dung "... Khi làm quyết toán thì có khối lượng tăng, giảm và có khối lượng ngoài hợp đồng...". Phải làm rõ khối lượng ngoài hợp đồng:
-> Nếu ngoài khối lượng ký kết trong hợp đồng mà vẫn phù hợp với thiết kế mời thầu thì không thanh toán.
-> Nếu là ngoài yêu cầu HSMT, ngoài thiết kế... thì phải thanh toán cho nhà thầu.

- Về nguyên tắc, với hợp đồng trọn gói việc thanh toán hợp đồng không phụ thuộc vào khối lượng nghiệm thu nhiều hơn hay ít hơn ký kết trong hợp đồng và phải phù hợp với thiết kế. Những khối lượng thực hiện ngoài hợp đồng (tăng, giảm so với thiết kế) được coi là phát sinh (tăng, giảm) phải bổ sung vào hợp đồng.
-Tuy nhiên, theo quy định về thanh, quyết toán vốn đầu tư, với hợp đồng trọn gói khi khối lượng thực hiện ít hơn khối lượng ký kết trong hợp đồng (do tính dự toán sai) thì thanh toán theo khối lượng thực hiện nghiệm thu; trường hợp khối lượng thực hiện tăng hơn khối lượng ký kết trong hợp đồng (do dự toán sai) thì thanh toán bằng khối lượng ký kết trong hợp đồng.
Với nguyên lý như vậy A-B cân nhắc thỏa thuận hợp đồng để thực hiện.
Anh Thế anh xem lại nội dung bôi đen ở trên nhé. Theo TT19/2011/TT-BTC thì đối với hợp đồng trọn gói thì : "Khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng thực hiện và đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng; thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu."
 
Top