Thanh toán, quyết toán chi phí hạng mục chung câu trả lời từ Bộ Xây dựng

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Bộ Xây dựng đã có công văn 2499/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng dầu khí IDICO về việc thanh toán, quyết toán chi phí hạng mục chung.

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, khi lập hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng, nhà thầu không phải xuất trình hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Đối với chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí một số công tác khác không xác định được khối lượng từ thiết kế (các chi phí thuộc chi phí hạng mục chung).

Theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các chi phí này được xác định theo tỷ lệ % chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị khi lập dự toán xây dựng công trình.

Theo nội dung văn bản số 418/CT-KHKT và tài liệu gửi kèm theo công văn (Hợp đồng số 169/HĐ-KQL2-QLDA1), trong hồ sơ mời thầu, các khoản mục chi phí trên được mời tổng hợp theo khoản mục; khi dự thầu, nhà thầu dự thầu theo đơn giá tổng hợp cho cả khoản mục, không phân tích chi tiết đơn giá cũng như không đề xuất hồ sơ thiết kế chi tiết cho khoản mục.

Do đó, việc thanh toán, quyết toán các chi phí này thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng đã ký kết (bao gồm cả những điều chỉnh theo quy định của hợp đồng); Khi nghiệm thu để thanh toán không cần nghiệm thu khối lượng chi tiết, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác.

Nguồn: moc.gov.vn các bạn quan tâm phần mềm Quyết toán GXD xin truy cập http://gxd.vn để đặt mua.
 
Top